novinky
Poslední novinky     Novější novinky     Starší novinky     Nejstarší novinky
13.1.2019
I v roce 2019 pro vás připravujeme letní dětské tábory - koňský, Velký s celotáborovou hrou...Termíny vám již brzy napíšeme :-) Na farmářské trhy na Náplavku přijedeme opět v březnu 2019.

19.9.2018
V Praze na Náplavce si můžete nakoupit naše výrobky Z Bio kravského, kozího a ovčího mléka, Bio vajíčka, výborná jablka a ořechy v sobotu 22. 9. a v sobotu 6. 10. 2018 od 8 do 14 hodin

 
Login
 
Termín Místo Název akce Fotky
26.10-29.10.2004 Mokřice Přemysl Oráč aneb vznik rodu Přemyslovců  
Na podzimní prázdniny jsme jeli do Mokřice. V plánu bylo zopakovat si historii rodu Přemyslovců. Hned jak jsme přijeli, nechali nás ubytovat se a trochu si vybalit. Pak jsme měli první nástup. Tam nám bylo řečeno, že jsme poddaní krále Přemysla Otakara II. a ten chce, abychom si připomněli dějiny jeho rodu. Celá řeč královského kancléře (herolda) zněla takhle:

Z VŮLE KRÁLOVY

Nyní se píše rok 1271, zemi České vládne jeho milost Přemysl Otakar II., král železný a zlatý. Doba kolem tohoto roku jest velice úspěšná, království české vzkvétá. Jménem našeho krále, Přemysla Otakara II., sezval jsem vás, pány českých roků, kteří jste oddáni panovníkovi a jste si vědomi, že jest vaší ctí a svatou povinností podrobiti se vůli krále a taktéž státi se jeho oporou. Král je nesmírně potěšen, že v době této žijí v českých zemích šlechtici, kterým leží na srdci osudy království Českého. Avšak panovník náš nechce, aby se zapomínalo na světlou minulost národa našeho. Proto budiž těchto nadcházejících 5 dní věnováno událostem minulým, které zahýbaly naším osudem.

Tuto královskou vůle stvrdil svojí pečetí

Přemysl Otakar II.

Protože prý musíme stihnout co nejvíce událostí, dali nám hned v den příjezdu 1. úkol. Najít pro kněžnu Libuši manžela. Královský herold (David) k nám pronesl:


Z VŮLE KRÁLOVY:

Údajným zakladatelem rodu přemyslovského jest Přemysl Oráč. V době této žila též kněžna Libuše, jedna ze tří dcer Krokových. Jednoho dne rozhodla a poslala muže své pro udatného, statného a chytrého muže. Nalézti jej měli kdekoliv. I hledali, až našli. Muž, ne moc dobře oděn, však odpovídajíc předpokladům, oral na nedalekém poli. Tento muž prý byl prvním přemyslovským knížetem.

Tuto královskou vůli stvrdil pečetí král

Přemysl Otakar II.


Potom promluvila kněžna Libuše (Marta). Žádala nás, své poddané, abychom jí přivedli ženicha. Nebyla ale vůbec skromná. Měli jsme přivést takového muže, který správně odpoví na následující otázky:

Co je zhouba lidstva? - Alkohol

Co je nejsladší na světě? - Polibek milovaného člověka

Jaké vlastnosti by měl mít budoucí kníže český? - Spravedlivost, čestnost?

Proč muž a žena žijí spolu? ? Protože se potřebují


Abychom nehledali tak dlouho, dostali jsme mapku s vyznačenými místy, kde se může budoucí ženich vyskytovat.

Vyrazili jsme do blízkého okolí a hledali. Našli jsme různé muže (vedoucí a prefekty), ale jen jeden dokázal správně odpovědět na položené otázky. Ten správný (byl to Adam) nám dal pro kněžnu zásnubní dar, který jsme jí měli odnést. Legrace byla, že jeden z mužů byla Eliška J. Další byli: Multík, Pytloun, Xena, Adam.

Taky byla sranda, jak někteří odpovídali. Třeba na otázku Co je zhouba lidstva odpověděli George Bush nebo Pytloun J

Večer jsme měli za úkol naučit se historický tanec a vymyslet si názvy a pokřiky.

Jmenovali jsme se: Mokřičani, Oráči a Zlaté Buly.


Další den byl věnován roku 935 ? zabití svatého Václava. Na raním nástupu jsme zatančili historický tanec a pak královský herold přečetl vůli královu:


Z VŮLE KRÁLOVY:

Psal se rok 935 a zemím českým vládl kníže Václav. Toho roku pozval Boleslav, zvaný Ukrutný, bratra svého do Staré Boleslavi. Kníže český strávil zde krásných chvil mnoho, avšak pobyt tento osudným se mu stal. Rána jednoho odebral se těsně před rozedněním ke každodenní modlitbě. Přede dveřmi na něj ale čekali zbabělí vrazi a z vůle Boleslavovy Václava zavraždili.

Tuto královskou vůli stvrdil?.


Tento den jsme tedy dopoledne vymýšleli ďábelský plán Václavovy vraždy, odpoledne byl zabit svatý Václav. Jeden z družstva byl vybraný jako Václav, ostatní byli jeho ochránci. Naším úkolem bylo překonat určitou vzdálenost. Vedoucí po nás házeli papírové koule, kdo byl zasažen, musel padnout jako mrtvý. Když byli zabiti všechny ochránci, mohl se Václav rozeběhnout do cíle a počítalo se, kolikrát byl zasažen.

Večer jsme nacvičovali rytířský souboj.


V pátek jsme vyvražďovali Slavníkovce J. Bylo to roku 995. Ráno četl královský herold vůli královu:


Z VŮLE KRÁLOVY:

Roku tohoto stal se převrat veliký. Vládu roku přemyslovského ohrožoval stále silnější rod Slavníkovců. A tak, když září dvacátého osmého, odtáhli Slavníkovci pomoci při vojenském tažení jednomu panovníku evropskému, rozhodl tehdejší kníže Boleslav II., že Slavníkovci vyvraždění budou. Tak se také stalo. Tímto úkonem upevnil si rod přemyslovský vládu nad zeměmi českými.

Tuto královskou vůli stvrdil?.


Dopoledne jsme na louce skládali zprávu, která nám měla objasnit, proč bylo rozhodnuto o vyvraždění rodu Slavníkovců.

Odpoledne jsme opravdu vyvražďovali Slavníkovce! Slavníkovce představovali vedoucí a prefekti, kromě Moniky - Hermy, která nemohla běhat, a tak v táboře zapisovala body. Každý Slavníkovec měl na sobě cedulku se jménem a body, které se daly odtrhnout. Rychlejší byli za víc bodů, pomalejší za míň. Když jsme odtrhli všechny body, Slavníkovec umřel. Tak se nám povedlo vyvraždit všechny?. Chachá!

Večer jsme kreslili erby.


Předposlední den byl věnovaný získání nedědičných královských titulů ? roku 1085 Vratislav a roku 1158 Vladislav.

Na raním nástupu opět královský herold přečetl vůli královu:

Z VŮLE KRÁLOVY:

Roky tyto staly se pro české země velkou událostí. Do doby této užívalo se stále titulu kníže. Avšak tito panovníci za udatnou a odvážnou pomoc získali titul královský, ale pouze nedědičný. To znamená, že pouze oni mohli užívati titulu ?král?.

Tuto královskou vůli stvrdil?.


Dopoledne jsme byli v lese. Vedoucí se rozmístili na smluveném území. My jsme měli u každého z nich plnit nějaký úkol. Kdo splnil všechny úkoly nejdřív, vyhrál ? získal královský titul za pomoc císaři.

Odpoledne se hrálo Dobývání. Královský titul se totiž získával hlavně za pomoc v boji, tak jsme taky bojovali J Každý rod měl za úkol ubránit vyznačený kruh v lese, aby tam nevběhl žádný vedoucí ani prefekt. Vyřazovali jsme je tím, že jsme je na našem území chytili.

Večer jsme vymýšleli a vyráběli dar pro císaře Svaté říše římské.


Poslední den jsme dopoledne získávali Zlatou bulu Sicilskou ? rok 1212.

Po předání darů na raním nástupu (dary byly legrační ? třeba ideální manželka J) nám herold přečetl vůli královu:


Z VŮLE KRÁLOVY:

Získáním pergamenu tohoto utvrdil Přemysl Otakar I. královský titul, a to dědičný. Získal jej při pomoci Fridrichu II. Sicilskému. Od doby této, mohou se panovníci čeští honositi titulem ?KRÁL?.

Tuto královskou vůli stvrdil?.


Zlatou bulu sicilskou získal ten rod, který odpověděl správně na nejvíc otázek z historie rodu Přemyslovců. Otázky byly těžké, ale kdo dával celých pět dnů pozor a poslouchal pozorně vůle královy, neměl s odpověďmi problémy!

Po obědě byl závěrečný nástup. Herold přečetl poslední vůli královu:


Z VŮLE KRÁLOVY:

Náš panovník a král vědom si jest, že bez jemu oddaných pánů šlechticů by ničeho nedosáhl. Proto jak slíbil před vykonáním vůle jeho, hodlá dnes v hodinách poledních jemu věrné a oddané pány a jejich rody odměniti. Děkuji vám jménem krále Přemysla Otakara II., krále železného a zlatého a především krále českého.

Tuto královskou vůli stvrdil pečetí král

Přemysl Otakar II.


Dostali jsme plyšáky a sladkosti a účastnické listy. Potom jsme dobalovali a někteří šli ještě na koně. Autobus přijel přesně na čas, my jsme naskákali dovnitř a zamávali Mokřici a všem, kdo tu zůstávali?.


Ahóóój Čapí letko, uvidíme se na dalším výjezdu,

bylo to supeeeeer!!!!!!